گزارش تصویری بازدید آقای خرم استاندار آذربایجانشرقی و دکتر رحمتی از پروژه های شهر جدید سهند

گزارش تصویری بازدید آقای خرم استاندار آذربایجانشرقی و دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري از پروژه های شهر جدید سهند