جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵

✅ جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ در شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی پرونده های موجود با حضور اعضای کمیته کمیسیون ماده ۵ شهر جدید سهند ✅ جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ در شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی پرونده های موجود با حضور [...]