کمیته فنی حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

✅ کمیته فنی حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس نبیی مشاور مدیرعامل در امور حمل و نقل و ترافیک، دکتر ریحانی عضو کمیته حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران و مهندسین مشاور کاوش راه برگزار [...]