جلسه بینش رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه بینش رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاریهای فیمابین و بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید سهند جلسه بینش رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و [...]