کاشت گل و باز سازی فضای سبز محوطه مسجد امام حسین (ع)

کاشت گل و باز سازی فضای سبز محوطه مسجد امام حسین (ع) به همت کارکنان فضای سبز شرکت عمران شهر جدیدسهند کاشت گل و باز سازی فضای سبز محوطه مسجد امام حسین (ع) به همت کارکنان فضای سبز شرکت عمران شهر جدیدسهند