ارتقای کیفی زندگی شهروندان و تسهیل تردد

در راستای ارتقای کیفی زندگی شهروندان و تسهیل تردد ، عملیات اجرایی پیاده روسازی در محله ۲ فاز ۴ در راستای ارتقای کیفی زندگی شهروندان و تسهیل تردد ، عملیات اجرایی پیاده روسازی در محله ۲ فاز ۴