بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس کریمیان شهردار و مهندس جباریلر رئیس شورای اسلامی خسروشاه از پلیس راه تبریز-آذرشهر

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس کریمیان شهردار و مهندس جباریلر رئیس شورای اسلامی خسروشاه از پلیس راه تبریز-آذرشهر جهت جابجایی ساختمان آن به منظور تکمیل رمپ و لوپ های جاده تبریز-سهند از طرف جاده آذرشهر ✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران [...]