بازدید دکتر مصطفوی از پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی تجاری مسکونی آپارتمانی کمال

بازدید دکتر مصطفوی و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی تجاری مسکونی آپارتمانی کمال و بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه بازدید دکتر مصطفوی و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۸۳۰ [...]