جلسه با دکتر سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص روند اجرایی پروژه 399 واحدی شمس

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص روند اجرایی پروژه 399 واحدی شمس. جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص [...]