بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مسکونی آپارتمانی ۷۰۰ واحدی و ۱۳۰ واحدی تجاری کمال در فاز ۲ شهر جدید سهند

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مسکونی آپارتمانی ۷۰۰ واحدی و ۱۳۰ واحدی تجاری کمال در فاز ۲ شهر جدید سهند به همراه مهندس انصاری مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن لشکر ۳۱ عاشورا ✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه [...]