جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با معاونت فنی و اجرایی و معاونت مسکن و شهرسازی

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با معاونت فنی و اجرایی و معاونت مسکن و شهرسازی به منظور هماهنگی بین معاونت ها برای بررسی پروژه ها و برنامه های در دست اجرا جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با معاونت فنی و اجرایی و [...]