جلسه شورای مسکن استان آذربایجانشرقی به ریاست دکتر رحمتی در راستای رفع موانع پیش روی پروژه های نهضت ملی مسکن

جلسه شورای مسکن استان آذربایجانشرقی به ریاست دکتر رحمتي معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري آذربایجانشرقی و اعضای شورای مسکن در راستای رفع موانع پیش روی پروژه های نهضت ملی مسکن برگزار و تمهیدات لازم اتخاذ گردید.