بازدید مهندس کنعانی رییس مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های مشارکتی

✅ بازدید مهندس کنعانی رییس مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه مشارکتی کمال ، گلدیس ، باران و گلشهر ✅ بازدید مهندس کنعانی رییس مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه مشارکتی کمال ، گلدیس ، باران و گلشهر [...]