جلسه گروه سرمایه‌گذاری ترکیه ای محرم گروپ با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه گروه سرمایه‌گذاری ترکیه ای محرم گروپ با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید در خصوص سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند و بازدید از پروژه های شهر جدید سهند