بازدید دکتر مصطفوی و مهندس ثمودی از آخرین وضعیت پروژه ساختمان اورژانس اجتماعی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان اورژانس اجتماعی