جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی،مهندس مددی و همکاران مرتبط با مهندس طاهرخانی و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مرتبط با مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند جلسه ویدئو [...]