اجرای عملیات بتن ستونهای ساختمان نمازخانه سمت دکل واقع در پارک هفت هکتاری فاز 4

اجرای عملیات بتن ستونهای ساختمان نمازخانه سمت دکل واقع در پارک هفت هکتاری فاز 4 با اعمال تمهیدات لازم برای عمل آوری اجرای عملیات بتن ستونهای ساختمان نمازخانه سمت دکل واقع در پارک هفت هکتاری فاز 4 با اعمال تمهیدات لازم برای عمل آوری [...]