بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران واحد حمل و نقل و ترافیک از محل جانمایی علایم انتظامی در محدوده ورودی شهر

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران واحد حمل و نقل و ترافیک از محل جانمایی علایم انتظامی در محدوده ورودی شهر حدفاصل انتهای آزادراه تبریز-اندیشه-سهند تا میدان شهید باکری،جهت استقبال از افتتاح آزاد راه بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه همکاران [...]