دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با واحد املاک و حقوقی و واگذاری دیدار و گفتگو کرد.

دکتر مصطفوی گفت : واحد املاک و حقوقی و واگذاری از واحدهای پیشرو در کل شهرهای بوده که اگر بخش زمین حذف گردد ، این واحد ماهیت خود را از دست خواهد داد و همکاران این واحد بایستی احساس مسئولیت بیشترکرده و با برنامه ریزی و متمرکز شدن روی کارشان ، مشکلات پیش روی این [...]