جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر ابراهیمی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهر هوشمند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر ابراهیمی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهر هوشمند ، زندگی و محیط زیست هوشمند و مدیریت هوشمند در شهر جدید سهند در این جلسه مقرر گردید نظارت بر پروژه نقشه [...]