مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز

✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز ، سرهنگ خدایی مدیرعامل و سرهنگ ثابتی رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت بهسازان ماندگار سیمرغ هوانیروز تبریز در خصوص تامین مسکن کارکنان هوانیروز ✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]