حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در همایش ورزشی رزم کاران گونگ فوتوآ

طی حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در همایش ورزشی رزم کاران گونگ فوتوآ و مراسم ترفیع به گونگ فو کاران شمالغرب کشور و باتوجه به پتانسیل بالای این رشته ورزشی در شهر جدید سهند ، ولی پور به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان شرکت عمران شهر جدید سهند انتخاب [...]