جلسه اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید سهند

جلسه اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، دکتر ندیم مشاور سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط. جلسه اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]