جلسه برنامه زمانبندی تکمیل آسانسورهای باقیمانده غدیرها و تکمیل نواقصات مساکن مهر

✅ جلسه برنامه زمانبندی تکمیل آسانسورهای باقیمانده غدیرها و تکمیل نواقصات مساکن مهر با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند و نماینده پیمانکار مربوطه ✅ جلسه برنامه زمانبندی تکمیل آسانسورهای باقیمانده غدیرها و تکمیل نواقصات مساکن مهر با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]