بازدید سرهنگ بایگان و هیئت همراه در معیت دکتر مصطفوی از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محوطه شرکت عمران

بازدید سرهنگ بایگان معاون لشکر ۳۱ عاشورا و هیئت همراه در معیت دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید و همکاران از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محوطه شرکت عمران