جلسه مهندس نجاتی نماینده مهندسین مشاور نقش محیط با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس نجاتی نماینده مهندسین مشاور نقش محیط با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص شناسایی پهنه های مناسب برای انجام مطالعات امکان سنجی و احداث شهرک در استان آذربایجانشرقی ✅ جلسه مهندس نجاتی نماینده مهندسین مشاور نقش محیط با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران [...]