دیدار مهندس علیپور سرمایه‌گذار ، کارآفرین و صادر کننده فرش ایرانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار مهندس علیپور سرمایه‌گذار ، کارآفرین و صادر کننده فرش ایرانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت سرمایه‌گذاری در شهر جدید سهند ✅ دیدار مهندس علیپور سرمایه‌گذار ، کارآفرین و صادر کننده فرش ایرانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت سرمایه‌گذاری [...]