جلسه مهندس عطاری و مهندس جبل العاملی عضو هیئت هلدینگ شرکت کوثر آذربایجان با دکتر مصطفوی

جلسه مهندس عطاری مدیرعامل و مهندس جبل العاملی عضو هیئت هلدینگ شرکت کوثر آذربایجان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید و همکاران سرمایه‌گذاری و مشارکت در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های مشارکتی و مراکز محلات شهر جدید سهند [...]