جلسه مهندس عبدی نژاد مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس عبدی نژاد مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند جهت بررسی استعدادها و پتانسیل های محیطی استان آذربایجان شرقی در [...]