دیدار سلطانی مدیرفروشگاه های زنجیره ای رفاه در استان و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی

دیدار سلطانی مدیرفروشگاه های زنجیره ای رفاه در استان و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند جهت مشارکت و سرمایه گذاری در شهر جدیدسهند دیدار سلطانی مدیرفروشگاه های زنجیره ای رفاه در استان و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند [...]