تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس درویشی در طول همکاری در سرپرستی اداره حراست شرکت عمران شهر جدید سهند

تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس درویشی در طول همکاری در سرپرستی اداره حراست شرکت عمران شهر جدید سهند و آرزوی توفیق برای ایشان تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس درویشی در طول همکاری [...]