جلسه مهندس الهامی مدیرعامل شرکت برالیک و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس الهامی مدیرعامل شرکت برالیک و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد آسفالت مسیر ورودی و مسیرهای شهر جدید گلمان در ارومیه ✅ جلسه مهندس الهامی مدیرعامل شرکت [...]