جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس مرعشی از مهندسین مشاور شهر فردا 

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس مرعشی از مهندسین مشاور شهر فردا در خصوص بررسی پارک ۳/۵ هکتاری میلاد شهر جدید گلمان که مطالعات صفر آن مورد تایید قرار گرفت. جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت [...]