شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران اداری

شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران اداری شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار و هر یک از مدیران گزارشی از اقدامات انجام یافته را ارائه و حسب تاکید مدیرعامل شرکت عمران مقرر گردید قانون و بخشنامه جهش تولید و [...]