مصاحبه اختصاصی مسئولین کمپین مطالبات مردمی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی

مصاحبه اختصاصی مسئولین کمپین مطالبات مردمی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند مصاحبه اختصاصی مسئولین کمپین مطالبات مردمی شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند