مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر

مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با روزنامه سراسری کار و کارگر