بزودی با نصب دکل های مخابراتی در روستای اسنجان مشکل آنتن دهی در مسیر آزادراه تبریز – سهند مرتفع خواهد شد.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه دکل های مخابراتی در روستای اسنجان برای تقویت آنتن دهی موبایل در مسیر آزادراه تبریز - سهند بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه دکل [...]