جلسه مهندس صومی مدیرعامل مهندسین مشاور فرازآب با دکتر مصطفوی

✅ جلسه مهندس صومی مدیرعامل مهندسین مشاور فرازآب با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر از زحمات ایشان در افتتاح آزادراه تبریز-سهند و همچنین بررسی روند انجام پروژه های ارجاعی به مشاور فرازآب و روند همکاری های فیمابین ✅ جلسه [...]