جلسه بررسی روند کتابخانه شهید سردار سلیمانی

جلسه بررسی روند کتابخانه شهید سردار سلیمانی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند و پیمانکار مربوطه و نماینده مشاور سبز اندیش پایش. جلسه بررسی روند کتابخانه شهید سردار سلیمانی با حضور دکتر مصطفوی مدیر [...]