آبپاشی نهایی و تخلیه پیورهای زمین ورزشی روباز واقع در فاز 3 جنب مسجد امام صادق (ع)

آبپاشی نهایی و تخلیه پیورهای زمین ورزشی روباز در زمینی به مساحت تقریبی 3500 مترمربع واقع در فاز 3 جنب مسجد امام صادق (ع) آبپاشی نهایی و تخلیه پیورهای زمین ورزشی روباز در زمینی به مساحت تقریبی 3500 مترمربع واقع در فاز 3 جنب مسجد امام صادق (ع) [...]