جلسه دکتر مصطفوی با مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه ۸۳۰ واحدی مسکونی تجاری کمال جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با [...]