حضور دکتر غیاثی مدیرکل املاک و امور ثبتی و حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جمع کارکنان واحد املاک و امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند

حضور دکتر غیاثی مدیرکل املاک و امور ثبتی و حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جمع کارکنان واحد املاک و امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند در معیت دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی و مهندس سعیدی اعضای هیئت مدیره و دکتر پاشازاده مشاور عالی مدیرعامل در امور حقوقی شرکت عمران [...]