بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از مدارس در حال اتمام شهید محمدخلیل پور نهر و شهیدان مهدی پور

بازدید مهندس مقدم پور معاونت عمرانی اداره کل نو سازی مدارس استان ، مهندس مردی معاون فرماندار شهرستان اسکو، نجابت مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسکو، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدیدسهند از مدارس در حال اتمام شهید محمدخلیل پور نهر و  شهیدان مهدی [...]