بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مخزن آب واقع در ضلع شرقی سربالایی اتوبان شهر جدید سهند جهت بهره برداری از آن.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از مخزن آب واقع در ضلع شرقی سربالایی اتوبان شهر جدید سهند جهت بهره برداری از آن. بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی [...]