جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی در خصوص مجمع صورت های مالی طرح منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر رضازاده ذیحساب ، مهندس خلیل نژاد و همکاران اداره مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رحمانی ، دکتر داود پور اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص مجمع صورت های مالی طرح منتهی به [...]