جلسه نمایندگان مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی پردیس واقع در محله یک فاز یک با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه نمایندگان مجتمع مسکوني ۳۲ واحدی پردیس واقع در محله یک فاز یک با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص رفع موانع پیش روی آنان ✅ جلسه نمایندگان مجتمع مسکوني ۳۲ واحدی پردیس واقع در محله یک فاز یک با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران [...]