تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی از همکاران واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز خبرنگار

تقدیر و تشکر و اهدای لوح سپاس توسط دکتر مصطفوی مدیرعامل به همراه اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند برای همکاران واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز خبرنگار تقدیر و تشکر و اهدای لوح سپاس توسط دکتر مصطفوی مدیرعامل به [...]