دیدار لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی

✅ دیدار لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ✅ دیدار لایحی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند