پیام دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به مناسبت ۲۹ بهمن سالروز قیام خونین مردم تبریز

در ۲۹ بهمن ۵۶ مردم تاریخ ساز با قیام خود که به خونخواهی شهدای ۱۹ دی قم انجام شد ، مردم مجاهد و آزادیخواه تبریز که به عنوان شهر اولین ها برای نخستین بار شعار " مرگ بر شاه " را سر دادند و بنیان حکومت ستمشاهی پهلوی را بر چیده و زمینه ساز [...]