نصب اولین تابلوی دروازه ای هدایت مسیر

نصب اولین تابلوی دروازه ای هدایت مسیر مطابق با استانداردهای ترافیکی برای اولین بار در شهر جدید سهند نصب اولین تابلوی دروازه ای هدایت مسیر مطابق با استانداردهای ترافیکی برای اولین بار در شهر جدید سهند